Logo Pacific Airlines

Trẻ vị thành niên không có người đi cùng

Hành khách từ mười hai (12) đến mười bốn (14) tuổi (vào ngày bay) phải mua vé với mức giá theo chặng như người lớn.

Hành khách từ mười hai (12) đến mười bốn (14) tuổi có thể đi máy bay một mình nếu có đủ khả năng đi lại độc lập. Tuy nhiên Pacific Airlines sẽ yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của Hãng vận chuyển đối với mọi trách nhiệm, yêu cầu bồi thường, yêu cầu, mất mát hoặc thiệt hại liên quan đến chuyến bay của Hành khách là trẻ em đó.

Trẻ em dưới mười hai (12) tuổi không được phép bay nếu không có một hành khách đi cùng từ mười lăm (15) tuổi trở lên.

Hành khách đi cùng nghĩa là một Hành khách có trả tiền vé và là người mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là có thể đi lại một cách độc lập, có thể cung cấp và sẽ cung cấp sự trợ giúp hoặc/và giảm sát phù hợp cần thiết cho hành khách cụ thể mà họ đi cùng. Nói chung, Pacific Airlines quy định để hành khách đủ điều kiện đi kèm một trẻ em, Hành khách đi cùng đó ít nhất phải đủ mười lăm (15) tuổi